مدارک مورد نیاز جهت اخذ اقامت اروپا


·   کپی از تمام صفحات ویزادار پاسپورت های قدیم و جدید.

·  قطعه عکس پاسپورتی. (  6×4زمینه روشن (

· کپی شناسنامه به همراه اصل ترجمه ممهور وزارت امور خارجه + مهر قوه قضاییه.

·  روزنامه رسمی یا جواز کسب یا هر نوع مدرک کاری دیگر ممهور به مهر وزارت امور خارجه + مهر قوه قضاییه.

· گردش 6 ماه حساب بانکی  و مانده حساب بانکی قوی حداقل 80,000 .

· کپی اسناد ملکی به همراه اصل ترجمه ممهور به مهر وزارت امور خارجه + مهر قوه قضاییه.

· قرارداد مربوط به درآمد ماهیانه مانند اجاره، سود سپرده، سود سهام، حقوق و ...

·   گواهی عدم سوء پیشینه.

. گواهی سلامت جسمانی.